Детали

СЕТАМ до кінця року планує продати активів на суму 2 млрд грн

Äåìîíñòðàöèÿ îáíîâëåííûõ áàíêíîò íîìèíàëîì 500 ãðèâåí îáðàçöà 2015 ãîäà ñ óñîâåðøåíñòâîâàííîé ñèñòåìîé çàùèòû â Íàöèîíàëüíîì áàíêå Óêðàèíû â Êèåâå, 25 äåêàáðÿ 2015 ã.  ýòîò äåíü â Íàöèîíàëüíîì áàíêå Óêðàèíû ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ áàíêíîòû íîìèíàëîì 500 ãðèâåí îáðàçöà 2015 ãîäà ñ óñîâåðøåíñòâîâàííîé ñèñòåìîé çàùèòû. Áàíêíîòû áóäóò ââåäåíû â îáðàùåíèå ñ 11 àïðåëÿ 2016 ãîäà ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ îðãàíèçàöèè íàëè÷íîãî îáðàùåíèÿ è â ïðåäåëàõ ïëàíîâîãî âûïóñêà íà 2016 ãîä íà çàìåíó èçíîøåííûõ, ïîâðåæäåííûõ è èçúÿòûõ èç îáðàùåíèÿ. Ôîòî Íóæíåíêî Ñåðãåé / ÓÍÈÀÍ

Äåìîíñòðàöèÿ îáíîâëåííûõ áàíêíîò íîìèíàëîì 500 ãðèâåí îáðàçöà 2015 ãîäà ñ óñîâåðøåíñòâîâàííîé ñèñòåìîé çàùèòû â Íàöèîíàëüíîì áàíêå Óêðàèíû â Êèåâå, 25 äåêàáðÿ 2015 ã.  ýòîò äåíü â Íàöèîíàëüíîì áàíêå Óêðàèíû ñîñòîÿëàñü ïðåçåíòàöèÿ áàíêíîòû íîìèíàëîì 500 ãðèâåí îáðàçöà 2015 ãîäà ñ óñîâåðøåíñòâîâàííîé ñèñòåìîé çàùèòû. Áàíêíîòû áóäóò ââåäåíû â îáðàùåíèå ñ 11 àïðåëÿ 2016 ãîäà ñ öåëüþ óëó÷øåíèÿ îðãàíèçàöèè íàëè÷íîãî îáðàùåíèÿ è â ïðåäåëàõ ïëàíîâîãî âûïóñêà íà 2016 ãîä íà çàìåíó èçíîøåííûõ, ïîâðåæäåííûõ è èçúÿòûõ èç îáðàùåíèÿ. Ôîòî Íóæíåíêî Ñåðãåé / ÓÍÈÀÍ

Державне підприємство «СЕТАМ» планує збільшити реалізацію майна та отримати до кінця року 2 млрд грн.

Про це заявив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов на круглому столі «Реалізація майна через електронну систему СЕТАМ: перспективи розвитку та напрямки вирішення проблемних питань», який відбувся 26 липня у Міністерстві юстиції України.

«Станом на кінець червня ми наторгували на 1 млрд грн. З цієї суми арештованого майна – більше 800 млн, активів неплатоспроможних банків — близько 200 млн. Зараз ми вже наближаємося до цифри 1,2 млрд грн», — повідомив Віктор Вишньов.

За словами керівника держпідприємства, з метою збільшення обсягів реалізації майна, СЕТАМ розпочинає роботу з комерційними банками. Держпідприємство надаватиме їм послуги з організації торгів непрофільними активами, що знаходяться на балансах фінустанов. «Вже розпочато роботу з ПУМБом – виставлено декілька лотів. Ми працюємо з недержавним пенсійним фондом Національного банку. На підписанні знаходиться ще кілька договорів з комерційними банками», — сказав Віктор Вишньов.

Керівник СЕТАМ прозвітував про плани з розширення переліку підприємств, з якими буде співпрацювати очолюване ним держпідприємство у сфері продажу майна. Наразі Міністерство фінансів погоджує наказ, яким передбачено продаж через СЕТАМ активів Державного сховища дорогоцінних металів. «Я вважаю, що це співробітництво надасть можливість суттєво наповнити державний бюджет, оскільки у цього підприємства багато активів, які можна було б реалізувати», — наголосив Віктор Вишньов.

За його словами, СЕТАМ розширить і перелік майна, яке буде продавати – у відповідності до змін законів про виконавче провадження держпідприємство отримало можливість реалізовувати арештовані земельні ділянки, і продаж таких активів планується розпочати вже восени цього року. Сьогодні «СЕТАМ» має можливість реалізовувати земельні ділянки разом з домоволодінням, а також продавати земельні ділянки, які банки реалізовують самостійно.

Гендиректор СЕТАМ зазначив, що доволі часто лунають звинувачення на адресу їхнього підприємства стосовно начебто заниження ціни на активи, що реалізовуються через їх електронний майданчик. Він нагадав про правила та принципи роботи СЕТАМ, про порядок продажу майна і його оцінки, а також роз’яснив, що основними замовниками продажу майна через СЕТАМ є Державна виконавча служба та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Тож ДП «СЕТАМ» не встановлює ціни на активи самостійно, оскільки не має на це повноважень – цим займаються замовники продажу майна. «Ми отримуємо заявки, які формуються замовником, і ніяких змін з боку СЕТАМ не може вноситись», — зазначив Віктор Вишньов.

Заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Сергій Шкляр додав, що подібні закиди на адресу СЕТАМ лунають доволі часто, незважаючи на те, що оцінка активів не є його компетенцією. Він пояснив, що цим займаються оцінщики, яких залучає розпорядник активів. На думку Шкляра, виходом з даної ситуації може стати вдосконалення саме системи оцінки. «До тих пір поки ми не реформуємо інститут оцінки, така ситуація буде тривати», — наголосив заступник міністра юстиції України. Сергій Шкляр також додав, що активи реалізовуються на відкритих аукціонах, тому навіть якщо початкова ціна була безпідставно занижена, вона все одно зросте під час конкурентної боротьби учасників торгів.

Гендиректор СЕТАМ також проінформував присутніх про напрямки вдосконалення роботи держпідприємства. Зокрема про те, що планується поліпшити систему сплати гарантійних внесків учасниками торгів.

27.07.2016

Об авторе

Редактор


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *